Dự toán g8
spacer
spacer
Phần mềm dự toán G8 đã cập nhật Thông tư 06/2016/TT-BXD

 I.) CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :

1.) File ví dụ công trình tính theo Thông tư 06/2016/TT-BXD  :  ' CongTrinhTheoThongTu06_2016.zip '
 
2.) File thông tư Thông tư 06/2016/TT-BXD                            : ' ThongTu06_2016_TT-BXD.zip '.
 
3.) File mẫu Excel nội suy tỷ lệ % Chi phí chung                    : ' NoiSuyChiPhiChung.zip'.
 
 
II.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ
 
Việc tính toán Chi phí xây dựng theo TT 06 khác so với Thông tư cũ 04/2010/TT-BXD ở một số điểm chính sau :
+   Việc tính toán Chi phí xây dựng không có 2 chi phí : Trực tiếp phí khác và Chi phí lán trại nhà tạm điều hành thi công.
Hai chi phí này được tính toán ở chi phí Hạng mục chung và nằm trong Chi phí khác (Gk)
 
+   Chi phí chung vẫn được tính trên Chi phí trực tiếp (T) nhưng định mức (Tỷ lệ %) của nó lại phải tính toán nội suy dựa trên tổng Chi phí xây dựng trước thuế (G) trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của cả dự án.
Trong khi Chi phí xây dựng trước thuế (G) = T + C + TL, nghĩa là G bao gồm chi phí chung (C). Vì C đang phải xác định tỷ lệ % nên G chưa biết. Điều này dẫn đến việc nội suy dựa trên G chưa biết là vô cùng khó khăn !
 
 
III.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
 
Để áp dụng TT 06 trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :
+ Bước 1 :
- Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu 'Trợ giúp' --> 'Cập nhật Dự toán G8'.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
( Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)
 
+ Bước 2 : Mở công trình cũ hoặc Tạo công trình mới
 
+ Bước 3 : Nhập các Hạng mục và các Công tác trong những hạng mục ở sheet 'Công trình'
 
+ Bước 4 : Vào menu 'Công trình' --> 'Hệ số chi phí xây lắp'
 
+ Bước 5 :
- Chọn từng hạng mục ở bảng hạng mục phía dưới cùng trong cửa sổ 'He so'.
- Chọn nhóm công trình ở mục 'Nhóm công trình', Ví dụ : 11.) Công trình dân dụng;  31.) Công trình giao thông;  41.) Công trình NN & PTNT v...v
- Chọn loại hạng mục ở mục 'Loại hạng mục', Ví dụ : Xây dựng;  Khảo sát;  Nhà tạm;  Hạng mục chung.
- Đối với các hạng mục chính (không phải lán trại nhà tạm và hạng mục chung) thì tíck chọn mục 'Tự nội suy tỷ lệ chi phí chung'
- Điền các Tỷ lệ % khác như : Thu nhập chịu thuế tính trước, Lán trại nhà tạm, Công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế v...v
 
+ Bước 6 : Click nút 'Chấp nhận' để phần mềm dự toán G8 xác nhận thông tin về các hạng mục
 
+ Bước 7 :
- Click sang sheet 'THKP hạng mục' và 'Chiết tính'.
- Ở mục 'Thông tư' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn '06/2016 Bộ xây dựng' (nếu G8 đã chọn sẵn thì bỏ qua dòng này)
- Xem kết quả tính toán chi phí xây dựng :
      Không có Trực tiếp phí khác
      Không có chi phí lán trại nhà tạm.
     Tỷ lệ % của Chi phí chung đã được tự động tính toán dựa theo Tổng chi phí XD trước thuế (G) trong tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Bảng 3.7 và Bảng 3.8 trong TT 06. Ví dụ : 6,23391% (Dự toán G8 mặc định làm tròn 5 chữ số cho tỷ lệ %).
 
+ Bước 8 : Click sang các sheets mới khác để xem kết quả tính toán :
- 'Đơn giá chi tiết' : Xác định đơn giá không đầy đủ của VL, NC, Máy cho từng công tác trong công trình.
- 'Giá tổng hợp' : Xác định tổng Chi phí trực tiếp không đầy đủ của VL, NC, Máy cho từng hạng mục trong công trình.
- 'HM chung' : Xác định chi phí xây dựng lán trại nhà tạm điều hành thi công, Công tác không xác định được KL từ thiết kế, Hạng mục chung khác.
- 'Dự phòng' : Xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá cho tổng dự toán.
- 'Dự phòng thầu' : Xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá cho Dự toán gói thầu.
- 'Dự toán gói thầu' : Xác định giá trị gói thầu để đấu thầu.
spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8