Dự toán g8
spacer
spacer
Dự toán G8 Version 2016 đã cập nhật Nghị Định 32/2015/NĐ-CP


I.) TÍNH DỰ TOÁN
Phiên bản mới 2016 thêm các bảng (sheet) như : Đơn giá chi tiết, Giá tổng hợp.

1.)   sheet Đơn giá chi tiết : Thể hiện việc tính Đơn giá của VL, NC và Máy giống việc tính Chiết tính nhưng chưa có các chi phí như Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước, Thuế VAT, Lán trại nhà tạm.

2.)   sheet Giá tổng hợp : Thể hiện việc tính chi phí trực tiếp gồm VL, NC và Máy. Trong đó đơn giá VL, NC và Máy được link ( liên kết công thức ) trực tiếp sheet Đơn giá chi tiết
Phiên bản mới mặc định việc tính Tổng hợp chi phí XD ( trên sheet THKP hạng mục ) lấy chi phí trực tiếp VL, NC và Máy từ sheet Giá tổng hợp sang.
Ngoài ra, bạn có thể lấy các chi phí này từ các sheet khác như Công trình hoặc Tổng hợp VT bằng cách chọn ở mục ' Vật tư theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.

Với việc thêm vào 2 sheet này thì từ phiên bản 2016 này bạn không cần dùng chức năng Chuyển ngược đơn giá VL, NC, Máy về các công tác trong menu ' Đấu thầu ' nữa.
Chức năng này đã được 2 sheet trên thay thế hoàn toàn và lại còn thể hiện được việc link công thức giữa các bảng tính với nhau, không như việc chuyển ngược từ sheet Chiết tính sang sheet Công trình thì không link được công thức.

Nếu bạn chọn việc tính toán chi phí xây dựng theo Nghị Định 32/2015 thì sẽ không có các chí Trực tiếp phí khác và Lán trại nhà tạm trong các sheet THKP hạng mục, Giá tổng hợp, Chiết tính.
Các chi phí Trực tiếp phí khác và Lán trại nhà tạm này sẽ được tính toán, thể hiện trong bảng tính Hạng mục chung trên sheet HM chung.
Còn ngược lại, nếu bạn mở công trình đã làm từ trước đây hoặc bạn chọn tính theo Thông tư 04/2010/TT-BXD cũ thì vẫn có các chi phí này.


II.) TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Phiên bản mới bổ sung thêm việc tính toán các chi phí như Hạng mục chung và chi phí Dự phòng cho yếu tố trượt giá, điều này cũng đã được quy định tại Nghị Định 32/2015/NĐ-CP.
Có 2 sheet được thêm vào gồm :

1.)   sheet HM chung : Thể hiện các chi phí như Lán trại nhà tạm để điều hành thi công, Các công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, An toàn lao động, Đảm bảo an toàn giao thông, Bơm nước v...v
Để báo cho Dự toán G8 biết hạng mục nào là hạng mục chung, hạng mục nào là nhà tạm thì bạn vào menu Công trình --> Hệ số chi phí xây lắp. Ở ô ' Loại hạng mục ' bạn chọn giá trị là ' Hạng mục chung ' hoặc ' Nhà tạm'.
Khi đó các hạng mục được khai báo này sẽ được thể hiện ở phần Hạng mục chung này.
Nếu bạn chọn tính theo Nghị định 32/2015 thì chi phí Hạng mục chung được tính ở đây sẽ được link sang bảng Tổng hợp dự toán công trình trên sheet TH kinh phí, phía dưới mục 5. Chi phí khác

2.)   sheet Dự phòng : Thể hiện chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá khi tính Dự toán.
Phiên bản G8 mới 2016 bổ sung thêm việc tính toán Dự phòng cả cho Dự toán và Đấu thầu. Việc tính dự phòng này chủ yếu dựa theo Chỉ số giá xây dựng do Bộ XD hoặc các tỉnh công bố của 3 năm gần nhất so với năm thực hiện dự án.
Để nhập Chỉ số giá xây dựng các năm liền trước và Vốn phân bổ cho các năm xây dựng công trình thì ở sheet Dự phòng, bạn click vào mục ' Nhập chỉ số giá, phân bổ vốn ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.
Chi phí Dự phòng được tính ở đây sẽ được link sang bảng Tổng hợp dự toán công trình trên sheet TH kinh phí.


III.) TÍNH HỒ SƠ DỰ THẦU
Nếu bạn chọn việc tính toán theo Nghị định 32/2015 mới thì phần Chiết tính sẽ không có các chi phí như Trực tiếp phí khác và Lán trại nhà tạm.
Hai chi phí này sẽ được thể hiện ở bảng tính Hạng mục chung trong sheet ' HM chung thầu '
Ngược lại, nếu bạn mở công trình đã làm từ trước đây hoặc bạn chọn tính Chiết tính theo Thông tư 04/2010/TT-BXD cũ thì vẫn có các chi phí này.

Có 3 sheet được thêm vào cho phần hồ sơ đấu thầu :

1.)   sheet Dự phòng thầu : Thể hiện chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá khi tính Dự thầu. Có lẽ đây là điểm rất mới và rất khác lạ so với cách nghĩ của mọi người từ trước tới nay.
Việc tính dự phòng này chủ yếu dựa theo Chỉ số giá xây dựng do Bộ XD hoặc các tỉnh công bố của 3 năm gần nhất so với năm thực hiện dự án.
Để nhập Chỉ số giá xây dựng các năm liền trước và Vốn phân bổ cho các năm xây dựng công trình thì ở sheet Dự phòng thầu, bạn click vào mục ' Nhập chỉ số giá, phân bổ vốn ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.
Chi phí Dự phòng được tính ở đây sẽ được link sang bảng Tỏng hợp dự toán gói thầu trên sheet Dự toán gói thầu.

2.)   sheet Dự toán gói thầu : Thể hiện tổng giá trị gói thầu bao gồm Chi phí xây dựng, chi phí Hạng mục chung và chi phí Dự phòng cho cả 2 yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.
Như vây nếu bạn làm Hồ sơ thầu theo Nghị định 32/2015 thì bạn phải in ấn các sheet sau : Chiết tính, Dự thầu, Dự phòng thầu và Dự toán gói thầu

3.)   sheet HM chung thầu : Nếu bạn cần thể hiện riêng phần chi phí Hạng mục chung trong hồ sơ thầu thì bạn in thêm sheet ' HM chung thầu '.


IV.) CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI
Để cập nhật Dự toán G8 Version 2016 mới thì bạn làm như sau :
+   Bước 1 : Tạm thoát ( đóng ) hết các phần mềm khác như Word, Excel, AutoCAD v...v cũng như nên đóng các phần mềm diệt Virus như BKAV, Avira, Kaspersky v...v

+   Bước 2 : Chạy phần mềm Dự toán G8 (không cần mở file cũ cho nhanh)

+   Bước 3 : Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8     rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.


V.) LƯU Ý
1.)   Khi mở công trình cũ thì Dự toán G8 để mặc định việc tính toán theo Thông tư 04/2010/TT-BXD.
       Tuy nhiên, nếu bạn muốn tính theo Nghị định 32/2015 mới thì ở các sheet Đơn giá chi tiết, THKP hạng mục, Chiết tính  trong ô ' Thông tư ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn ' Nghị định 32/2015/NĐ-CP' rồi nhấn phím F5 để dự toán G8 tính lại.

2.)   Khi tạo công trình mới thì mặc định Dự toán G8 tính toán theo Nghị định 32/2015.
       Ngược lại, nếu bạn muốn quay về tính theo Thông tư 04/2010/TT-BXD cũ thì ở các sheet Đơn giá chi tiết, THKP hạng mục, Chiết tính  trong ô ' Thông tư ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn ' 04/2010 Bộ Xây dựng' rồi nhấn phím F5 để dự toán G8 tính lại.

Cảm ơn các bạn đã sử dụng phần mềm Dự toán G8 !

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8