Dự toán g8
spacer
spacer
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư nêu rõ, chi phí khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành các loại công tác khảo sát xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt theo quy định hiện hành.

2 phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Tùy theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể, Chủ đầu tư có thể xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở vận dụng một phương pháp hoặc kết hợp các phương pháp xác định dự toán.

Cụ thể, xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng. Với phương pháp này, dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định dựa trên cơ sở khối lượng công tác khảo sát, đơn giá khảo sát xây dựng (vận dụng đơn giá khảo sát xây dựng theo công bố của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tính toán đơn giá khảo sát xây dựng từ hao phí định mức dự toán khảo sát xây dựng) và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

Ngoài ra, có thể xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở vận dụng đơn giá khảo sát xây dựng của công trình tương tự. Cụ thể, tự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định dựa trên cơ sở vận dụng đơn giá các công tác khảo sát xây dựng của những công trình có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công tương tự đã và đang thực hiện.

Công bố giá khảo sát xây dựng phổ biến trên thị trường

Về quản lý giá khảo sát xây dựng, Thông tư quy định UBND cấp tỉnh chỉ đạo và giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở có liên quan căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình biến động giá cả của địa phương tổ chức xác định và công bố kịp thời giá khảo sát xây dựng công trình, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến trên thị trường làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá khảo sát xây dựng để tổ chức lập đơn giá khảo sát xây dựng công trình làm cơ sở xác định dự toán khảo sát xây dựng của công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. tải văn bản

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8