Dự toán g8
spacer
spacer
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tồ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tu xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

Về đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc: Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tốí thiểu vùng do Chính phủ quy định; Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác).

Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tạỉ Thông tư này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công theo hưởng dẫn tại Thông tư này được điều chinh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8