Dự toán g8
spacer
spacer
Tính đơn giá Ca máy theo Định mức số 1134/2015/QĐ-BXD

Để áp dụng định mức mới này trong Dự toán G8 thì chúng ta cần phải cập nhật phiên bản G8 mới nhất.
Cách cập nhật :
+ Chạy phần mềm Dự toán G8

+ Vào menu Trợ giúp --> Cập nhật dự toán G8

+ Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật phiên bản G8 mới nhất.


I.) Tính đơn giá ca máy
+ Sang sheet 'Giá tháng', ở mục 'Tính máy theo' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình chọn mục 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD'

+ Click mục 'Tính giá NC, máy' để tính đơn giá Nhân công và đơn giá ca máy, trong đó đơn giá ca máy tính theo Định mức 1134/2015/QĐ-BXD mới.

II.) Tính bù giá nhiên liệu và lương thợ
+ Sang sheet 'NhiênLiệu'

+ Click vào mục 'Tùy chọn khác...' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+ Ở mục 'Tính máy theo' chọn 'Định mức 1134/2015/QĐ-BXD' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tính đơn giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy theo định mức 1134 mới.

spacer
spacer
Phần mềm dự toán g8