Dự toán công trình
spacer
spacer
Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố
Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thông tư 17/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Ngày 15/4/2014 hợp long cầu Nhật Tân
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc công bố đơn giá mới
Mức lương tối thiểu được áp dụng từ 01/01/2014
Mức lương tối thiểu được áp dụng từ 01/01/2014
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên
spacer
123
spacer
Dự toán g8